• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บัตรกดเงินสดออมสิน

Homeบัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน

ข้อมูลบัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรอง รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

สมัครได้ทั้ง ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คิดดอกเบี้ย

คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามยอดที่กดใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

ชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด
28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติบัตรกดเงินสด
สูงสุด 3-5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
5 % หรือขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมตลอดอายุใช้งานรายปี
ไม่มี
ระยะเวลาชำระบัตรกดเงินสด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสด จากบัตรเงินสด
ฟรี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดออมสิน

สมัครบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) วันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

พิเศษ !!! รับดอกเบี้ยเพียง 19% ต่อปี เมื่อได้รับอนุมิติภายใน 31 ธ.ค. 60