• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บัตรกดเงินสดออมสิน

Homeบัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน

ข้อมูลบัตรกดเงินสดออมสิน

สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card หรือ บัตรกดเงินสดออมสิน เป็น บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit )

สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card หรือ บัตรกดเงินออมสิน เป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ได้รวมต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ทำบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง

ท่านที่สนใจสมัครบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน Prima Card เพียงท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้ ผู้มีรายได้ประจำจะต้องมีอายุงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด
28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติบัตรกดเงินสด
สูงสุด 3-5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
5 % หรือขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมตลอดอายุใช้งานรายปี
ไม่มี
ระยะเวลาชำระบัตรกดเงินสด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสด จากบัตรเงินสด
ฟรี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดออมสิน

สมัครบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) วันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

พิเศษ !!! รับดอกเบี้ยเพียง 19% ต่อปี เมื่อได้รับอนุมิติภายใน 31 ธ.ค. 60Advertising