• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

สินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

Homeสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

สินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

ข้อมูลสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

สมัครสินเชื่อเงินด่วน พร้อมใช้ ซิตี้แอดวานซ์ Citi Advance เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป, กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่อ Citi advance วันนี้ FAX เอกสารครบ 1 วันทราบผล อนุมัติสินเชื่อบุคคล สูงสุด 5 เท่าเต็มวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ

อนุมัติ สินเชื่อเงินด่วน พร้อมใช้ ซิตี้แอดวานซ์รับดอกเบี้ย 18 % (รวมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) สำหรับวงเงินสินเชื่อ 400,000 บาทขึ้นไป

สมัครสินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ วันนี้อนุมัติง่ายและไว

เอกสารสมัครสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
19-28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคล
สูงสุด 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือน
เท่าๆกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการขอสินเชื่อ
ไม่มี
ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินคืน
ไม่มี

โปรโมชั่นสินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

สมัครสินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์ Citi Avance ฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

อนุมัติต่ำกว่า 100,000 บาทรับ ดอกเบี้ย 28%

อนุมัติ 100,000-149,999 บาทรับดอกเบี้ย 25%

อนุมัติ 150,000-199,999 บาทรับ ดอกเบี้ย 24%

อนุมัติ 200,000-399,999 บาทรับดอกเบี้ย 22%

อนุมัติ 400,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 18%

พิเศษ !!! สินเชื่อบุคคล ซิตี้ อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 150,000-199,000 จากอัตราปรกติ 24% รับอัตราพิเศษ 20.99%

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 200,000-399,000 จากอัตราปรกติ 22% รับอัตราพิเศษ 18.99%

อนุมัติ 400,000 บาทขึ้นไปจากอัตราปรกติ 18% รับอัตราพิเศษ 15.99%

โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 มี.ค. 61