• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

สินเชื่อ เกียรตินาคิน

Homeสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สินเชื่อ เกียรตินาคิน

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ประเภทสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก

ท่านที่สนใจสมัคร สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

เจ้าของกิจการ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารสมัครสินเชื่อ เกียรตินาคิน

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
26.99-13.99% ต่อปี
วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคล
สูงสุด 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือน
เท่าๆกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการขอสินเชื่อ
1% ของวงเงินที่ได้รับ
ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
12-60 งวด
ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินคืน
5% ของยอดเงินต้น

โปรโมชั่นสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน วันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี
สมัครได้ทั้งพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน 20,000-29,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน 26.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 30,000-49,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 50,000-99,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 100,000-249,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 250,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาการผ่อน มากกว่า 36 เดือน พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 14.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อป

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com