• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

สินเชื่อ เกียรตินาคิน

Homeสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สินเชื่อ เกียรตินาคิน

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan วงเงินอนุมัติ 20,000-1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี ฐานเงินเดือน 10,000 บาทรวมรายได้ประจำอื่นๆเท่ากับ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน และผ่านระยะเวลาทดลองงาน

เจ้าของธุรกิจ อายุ 20-65 ปี รายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี

ผู้สมัครสินเชื่อ เคเค เพอร์ซันนัลโลน ต้องมีที่อยู่อาศัย ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตประวัติทางการเงิน

สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

เอกสารสมัครสินเชื่อ เกียรตินาคิน

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
26.99-13.99% ต่อปี
วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคล
สูงสุด 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือน
เท่าๆกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการขอสินเชื่อ
1% ของวงเงินที่ได้รับ
ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
12-60 งวด
ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินคืน
5% ของยอดเงินต้น

โปรโมชั่นสินเชื่อ เกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน วันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี
สมัครได้ทั้งพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน 20,000-29,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน 26.99% ต่อปี
รายได้ต่อเดือน 30,000-49,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 50,000-99,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 100,000-249,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 250,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาการผ่อน มากกว่า 36 เดือน พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 14.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อป

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com