• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

โอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้แอดวานซ์

Homeโอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้แอดวานซ์

โอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้

ข้อมูลโอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้

สมัครโอนหนี้ สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์ Citi Avance รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ,กรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป รวดเร็ว สมัครง่าย สมัครออนไลน์ได้ 1 วันรู้ผล

โอนหนี้ Citi Avance เปิดบริการ สมัครโอนหนี้ เงินด่วน ทาง FAX เอกสารครบรู้ผลใน 1 วันโอนหนี้ ซิตี้แอดวานซ์ คือ การรวมหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตได้มากกว่า 3 สถาบันการเงิน

อนุมัติต่ำกว่า 100,000 บาทรับ ดอกเบี้ย 28%, อนุมัติ 100,000-149,999 บาทรับดอกเบี้ย 25%

อนุมัติ 150,000-199,999 บาทรับ ดอกเบี้ย 24%, อนุมัติ 200,000-299,999 บาทรับดอกเบี้ย 21%

อนุมัติ 300,000-399,999 บาทรับดอกเบี้ย 19%, อนุมัติ 400,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 18%

เอกสารสมัครโอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยโอนหนี้ สินเชื่อ
18 % – 28 %
วงเงินอนุมัติโอนหนี้ สินเชื่อ
สูงสุด 3 – 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
10 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมตลอดอายุใช้งานรายปี
ไม่มี
ระยะเวลาการชำระในการ โอนหนี้สินเชื่อ
60 เดือน
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
20,000

โปรโมชั่นโอนหนี้สินเชื่อ ซิตี้

สมัครโอนหนี้ สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์ Citi Avance วันนี้ FAX เอกสารครบ 1 วันทราบผล อนุมัติ สินเชื่อบุคคล สูงสุด 5 เท่าเต็มวงเงิน อนุมัติสูงสุด 750.000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ

พิเศษ !!! สินเชื่อบุคคล ซิตี้ อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 150,000-199,000 จากอัตราปรกติ 24% รับอัตราพิเศษ 20.99%

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 200,000-399,000 จากอัตราปรกติ 22% รับอัตราพิเศษ 18.99%

>โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 มี.ค. 61